Respectvolle omgang

Een open en transparante werk- en leercultuur is belangrijk om plezierig samen te werken en te leren. Iedereen kan daaraan bijdragen door middel van zelfreflectie, het goede voorbeeld te geven en elkaar feedback te geven. Fouten en dilemma’s worden bespreekbaar gemaakt, zodat we met elkaar kunnen leren en verbeteren.

Gezond verstand, respect, vertrouwen, gelijkwaardigheid en transparantie… het zijn begrippen die heel vanzelfsprekend lijken. Toch kunnen er lastige situaties ontstaan waarin de integriteit van individuen en ROC Midden Nederland ( ROC MN) in het geding kunnen komen. Juist voor die situaties is een Gedragscode en een Regeling melden van vermoede misstanden opgesteld en beleid en klachtenregelingen ongewenst gedrag geformuleerd. De stukken bieden een houvast en geven duidelijkheid over hoe ROC MN omgaat met integriteitsdilemma’s. Als gulden regel geldt: behandel een ander met respect.

Wederzijds respect

Binnen ROC Midden Nederland gaan we met wederzijds respect voor elkaars persoon en overtuiging met elkaar om. We kunnen en mogen elkaar daar ook op aanspreken. ROC MN wil met name aandacht schenken aan een goede sfeer en dus aan gewenste omgangsvormen.

Wetgeving

Toch kan ongewenst gedrag plaatsvinden. Het voorkomen van ongewenst gedrag is op verschillende manieren in de Nederlandse wetgeving verankerd. Zo wordt iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Ook discriminatie op grond van nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat is verboden. Tevens is er een verbod op intimidatie en een verbod op seksuele intimidatie.

ROC MN volgt de wettelijke verplichtingen en andere sectorbrede afspraken - en voert eventueel aanvullend eigen beleid om een prettige werk- en leeromgeving te stimuleren. Welke stappen ROC MN onder meer neemt, staat beschreven in het beleid ongewenst gedrag en de gedragscode.

De stukken dienen als handreiking voor een ieder die binnen ROC MN met ongewenst gedrag te maken krijgt of bij de samenwerking met medewerkers van ROC MN.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: