Instroom nieuwe studenten

Elke leerling die zich bij ons aanmeldt is van harte welkom. Ons instroombeleid gaat uit van de wettelijke vooropleidingseisen; er worden geen aanvullende eisen (meer) gesteld, tenzij het selectieopleidingen of versnelde opleidingen (zoals mhbo) betreft. Het is aan de leerling om zijn of haar opleiding te kiezen. Lukt dit om bepaalde redenen niet, dan zorgen we voor goede studiekeuzebegeleiding.  

Aanmelden en kennismaken

Leerlingen kunnen zich online aanmelden voor een opleiding. We vragen dan ook meteen om het digitaal doorstroomdossier. Na de aanmelding volgt direct een digitale bevestiging en binnen een week een uitnodiging voor een kennismaking. Kennismaken doen we tijdens kennismakingsbijeenkomsten en/of kennismakingsgesprekken. Ouders zijn daarbij ook van harte welkom.

Bij opleidingen op niveau 3 en 4 volgt meestal eerst een kennismakingsbijeenkomst. Wil de student dan nog graag een gesprek, bijvoorbeeld omdat er nog twijfel is over de studiekeuze of omdat er extra begeleiding nodig is, dan volgt een gesprek.

Bij aanmeldingen voor opleidingen op niveau 2 volgt bijna altijd een gesprek (maar soms ook een bijeenkomst). Bij entreeopleidingen starten we altijd met een kennismakingsgesprek.

Voor sommige opleidingen geldt een quotum. Dat betekent dat als het maximum aantal studenten is bereikt, er alleen nog aangemeld kan worden voor de reservelijst. Dit zijn de quotumopleidingen.

Instroom in het mbo

De vooropleiding van een leerling bepaalt op welke niveau gestart wordt in het mbo. Het mbo kent vier niveaus: entree, 2, 3 en 4. De theoretische, gemengde en de kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo sluiten aan op niveau 3 en 4 in het mbo. De basisberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot niveau 2 in het mbo. Leerlingen die geen diploma in het vmbo hebben behaald, kunnen instromen op entree-niveau. Havo leerlingen (met of zonder diploma) kunnen natuurlijk ook instromen. Daarnaast komen havo leerlingen en ambitieuze tl-leerlingen in aanmerking voor onze versnelde opleidingen.

Kwalificatieplicht

Jongeren blijven volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Hierna is er een kwalificatieplicht voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn en nog geen startkwalificatie hebben (minimaal een havo diploma of een diploma op mbo niveau 2). 

Toelatingsonderzoek voor studenten die niet voldoen aan de diplomavoorwaarden

Heeft een leerling geen vo-diploma behaald, dan verwijzen we de leerling terug naar het vo. Wij vinden het namelijk belangrijk dat de leerling eerst een vmbo-diploma haalt en daarna op een passend niveau instroomt. Alleen bij hoge uitzondering komt een leerling in aanmerking voor een toelatingsonderzoek. Lees hier meer informatie over het toelatingsonderzoek.

Staat de informatie die u zoekt er niet bij? Stel uw vraag dan via @email

Doorstroom

Overstappen
Studenten in het mbo kunnen in de loop van hun opleidingstraject overstappen naar een andere leerweg, van bol naar bbl en andersom. Ook kunnen zij halverwege het studiejaar doorstromen naar een hoger of lager niveau als daar aanleiding voor is.

Doorstromen
Studenten in het mbo die een diploma op niveau entree, 2 of 3 hebben behaald, kunnen binnen het mbo doorstromen naar een volgend niveau. Studenten met een diploma op niveau 4, kunnen doorstromen naar het hbo.

Vmbo - mbo - hbo

Leerlingen die in het vmbo de theoretische leerweg hebben gedaan, kunnen daarna kiezen voor havo of mbo. Leerlingen die door willen doorstromen naar het hbo kiezen vaak voor de havo. Toch is doorstromen via het mbo voor velen een prima en kansrijk alternatief. Zeker voor studenten die praktisch ingesteld zijn en al weten welke richting ze op willen. Voor ambitieuze leerlingen die snel naar het hbo willen, biedt het mbo in verschillende richtingen de mogelijkheid om een opleiding versneld te doorlopen. 

Opleidingsniveau verhogen of herprofileren

Vmbo-t gediplomeerden kunnen bij ROC Midden Nederland via het volwassenenonderwijs bij het VAVO Lyceum een havo diploma behalen. Om hun mogelijkheden in het vervolgonderwijs uit te breiden of te verbeteren, kunnen leerlingen bij het VAVO Lyceum ook hun opleidingsniveau verhogen of herprofileren.

  • Een vmbo-tl, havo- of vwo- diploma behalen;
  • Deelcertificaten behalen; 
  • Leerlingen afkomstig uit het buitenland, die tot hun 17e levensjaar in het buitenland een (voor)opleiding hebben gevolgd op minimaal havo niveau, kunnen een schakeltraject voor het beroepsonderwijs of hoger onderwijs volgen. Zij krijgen dan onder andere extra lessen Nederlands als tweede taal.

Aanmelden voor een opleiding aan het VAVO Lyceum is mogelijk als de leerling op 1 oktober 18 jaar is. Leerlingen die jonger zijn kunnen in uitzonderlijke situaties bij ons beginnen als de middelbare school hem of haar aanmeldt.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: