Partnerschappen en regionale samenwerking

Voor ROC Midden Nederland zijn partnerschappen en regionale samenwerking met bedrijven, instellingen, (koepel)organisaties, maatschappelijke instanties en gemeenten onmisbaar. Alleen op deze manier blijven onze opleidingen aansluiten bij de veranderingen op de arbeidsmarkt en spelen we in op de behoeftes van de regionale arbeidsmarkt. We slagen in onze opdracht als onze studenten én de (toekomstige) werkgevers waarvoor we opleiden, tevreden zijn over ons onderwijs.

Raad van Advies 

We houden goed zicht op de ontwikkelingen in de samenleving. Daarom overleggen wij met de Raad van Advies, die is samengesteld uit strategische partners en externe relaties, vanuit het hele maatschappelijke, opleidings- en beroepenveld waarop we ons bewegen. 

Betere doorstroom in beroepskolom

We werken continu aan de versterking van de doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs en naar het hbo. In Utrecht vinden alle activiteiten rond de overstap van vo naar mbo plaats vanuit de regiegroep De Overstap en in Amersfoort vanuit de VSV-stuurgroep. 

Skills Talent

De doorstroom van leerlingen uit het voortgezet onderwijs versterken we ook door samen met in de regio deel te nemen aan Skills Talents. Leerlingen doen jaarlijks mee aan deze beroepenwedstrijden en worden daarbij gecoacht door onze studenten. 

Regionale bedrijfsleven 

In onze samenwerking met het regionale bedrijfsleven staan co-design en co-makership centraal: vanuit een gemeenschappelijk doel ontwerpen we samen met werkgevers opleidingstrajecten, waardoor authentieke leeromgevingen ontstaan. 

Sectoradviesraad

Wij betrekken branches actief bij ons onderwijs. Met de sectoradviesraad geven we de branche een rol om inhoudelijk en regionaal mee te denken. Deze raad verrijkt de visie en de ontwikkelingen binnen de colleges op strategisch niveau en geeft advies over de inhoud van de opleidingen. 

Samenwerkingspartijen en convenanten

ROC Midden Nederland geeft samen met partners op de arbeidsmarkt en studenten vorm aan persoonlijke ontwikkeling, loopbaanontwikkeling in beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. De student wordt in een betekenisvolle leeromgeving uitgedaagd om prestaties te leveren en zelf verantwoordelijkheid te nemen. De inbreng van onze stakeholders is vormgegeven in onder meer samenwerkingsverbanden en netwerken.

ROC Midden Nederland werkt samen met een groot aantal maatschappelijke partners op het gebied van economie, milieu, veiligheid, sport, jeugdwerkloosheid etc.

Onze partners

  • Agis Zorgverzekeringen NV en Agis Ziektekostenverzekering
  • Actieplan Jeugdwerkloosheid
  • Veiligheid In en Om de School convenant
  • Economic Board Utrecht
  • Energie Convenant Utrecht
  • FC Utrecht
  • JeugdketenTalent Utrecht
  • Rabobank Utrecht
  • Skills Nederland
  • Techniek Pact