Van Beuningenfonds

Stichting H.A. van Beuningenfonds heeft als doel het bevorderen van de doelstellingen en het ondersteunen van het werk van de te Utrecht gevestigde stichting: Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Midden Nederland, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Desondanks wordt in de praktijk uitgegaan van het doel waarvoor de diverse fondsen bij de verschillende voormalige fusiepartners waren bedoeld, namelijk: het financieel ondersteunen van deelnemers in aantoonbaar moeilijke omstandigheden, met name daar waar alternatieve vormen van ondersteuning niet mogelijk zijn gebleken.

Aanvraag Van Beuningenfonds
Zodoende kunnen studenten van ROC Midden Nederland een aanvraag doen bij het Van Beuningenfonds voor financiële ondersteuning bij hun studie aan ROC Midden Nederland. Deze aanvragen kunnen, inclusief onderbouwing, maandoverzicht van het FIS (Financieel inloop spreekuur) en ondersteund door een afdelingsmanager en/of docent, worden gestuurd naar:

Stichting H.A. van Beuningenfonds
t.a.v. de heer S. Stokking
Postbus 3065
3502 GB Utrecht

Activiteiten Van Beuningenfonds
In verband met de invoering van de 'tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen' (hierna: de schoolkostenregeling) door het ministerie van onderwijs, wordt sinds het schooljaar 2017-2018 tijdelijk geen gebruik gemaakt van het Van Beuningenfonds. Indien de schoolkostenregeling op enig moment komt te vervallen of indien er minder middelen beschikbaar zijn vanuit deze regeling, zal in de toekomst uiteraard wel weer gebruik worden gemaakt van het Van Beuningenfonds.

Een staat van baten en lasten vanaf 2012 kunt u hieronder downloaden.

Organisatie Van Beuningenfonds
Het Van Beuningenfonds heeft geen werknemers. Het bestuur bestaat uit de leden van het College van Bestuur van de Stichting ROC Midden Nederland, te weten:

  • Michel Labij
  • Johan Spronk

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Het rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer van het Van Beuningenfonds is 8080.77.880.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: