Studiefinanciering, kinderbijslag en andere geldzaken

Studiefinanciering

Ben je 18 jaar of ouder? Vol je een voltijd bol-opleiding en heb je de Nederlandse nationaliteit? Dan heb je recht op maximaal 4 jaar studiefinanciering. Heb je recht op studiefinanciering, dan heb je recht op een basisbeurs, een ov-jaarkaart, eventueel een aanvullende beurs en een lening. Het inkomen van je ouders bepaalt of en hoeveel aanvullende beurs je krijgt. Meer weten? Ga dan naar de website van DUO .

Volg je een entreeopleiding of een mbo-opleiding op niveau 2, dan is je beurs een gift. Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4 dan krijg je een prestatiebeurs. Alles wat je dan ontvangt wordt pas een gift als je binnen tien jaar je diploma haalt. Als je geen diploma haalt, moet je je studiefinanciering helemaal terugbetalen.

Als je tijdens je eerste schooljaar voor 1 februari stopt met je opleiding, dan hoef je niks terug te betalen. De maanden waarin je studiefinanciering hebt ontvangen, tellen wel mee voor als verbruikte studiefinancieringsmaanden. Dit is van belang omdat je maar vier jaar studiefinanciering krijgt.

Teruggave (restitutie) wettelijk verplicht cursusgeld

Als je tussentijds stopt met een bbl-opleiding of deeltijd bol, kun je het wettelijk verplichte cursusgeld niet terug krijgen, behalve in een aantal bijzondere situaties. Als je bijvoorbeeld eerder je diploma behaalt of overstapt van bbl naar bol, is gedeeltelijke restitutie mogelijk. ROC Midden Nederland hanteert de regel dat volledige restitutie alleen mogelijk is als je inschrijving schriftelijk wordt beëindigd vóór de eerste lesdag waarop de lessen volgens roosterplanning beginnen.

Kinderbijslag

Woon of werk je in Nederland en ben je jonger dan 18 jaar, dan krijgen je ouders kinderbijslag. Met de kinderbijslag betaalt de overheid mee aan de kosten die horen bij de opvoeding van een kind. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de kinderbijslag uit. Ook werkende studenten van 16 en 17 jaar, die nog thuis wonen en per kwartaal netto minder dan € 1.240,- verdienen, komen nog voor kinderbijslag in aanmerking. Voor meer informatie kun je de website van de Sociale Verzekeringsbank raadplegen of contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank in jouw district. Voor het district Utrecht is dat: SVB, district Utrecht, Postbus 18002, 3501 CA Utrecht, tel. (030) 264 90 20. Een kinderbijslagformulier wordt ondertekend namens de directie van ROC Midden Nederland als het wettelijk vastgestelde cursusgeld is ontvangen. De formulieren kun je inleveren bij de studentenadministratie en een week later op dezelfde dag weer ophalen.

Ov-jaarkaart

Bij het aanvragen van je studiefinanciering kun je ook een ov-jaarkaart aanvragen. Dan kan je tijdens je studiejaren gratis reizen met de bus, tram en trein door heel Nederland. Vanaf januari 2017 hebben ook mbo-studenten jonger dan 18 jaar recht op een ov-jaarkaart! Volg je een mbo-opleiding op niveau entree of 2, dan is de ov-jaarkaart gratis. Volg je een mbo-opleiding op niveau 3 of 4, dan is de ov-jaarkaart gratis als je binnen tien jaar je diploma haalt. Haal je geen diploma, dan moet je de kosten terugbetalen.

Schoolverklaring

Als je een schoolverklaring nodig hebt bijvoorbeeld voor de aanvraag van kinderbijslag, ziektekostenverzekering, studiefinanciering, dan kun je die aanvragen bij de studentenadministratie.

Werkgeversbijdrage begeleidingskosten/bpv-bijdrage

ROC Midden Nederland is verantwoordelijk voor de beroepspraktijkvorming in je opleiding. De noodzakelijke extra begeleidingstaken kosten ons meer dan het Ministe­rie van OC&W hiervoor bekostigt. Werkgevers betalen mee aan de beroepspraktijkvorming van hun studenten/werknemers die een bbl-traject volgen.

Ben je jonger dan 18? Je ouders/voogd kan dan het kindgebonden budget aanvragen

Wanneer je jonger bent dan 18 jaar, dan komen je ouders/voogd in aanmerking voor een tegemoetkoning in de schoolkosten, afhankelijk van het inkomen van je ouders/voogd. Op de site van de Belastingdienst bij Toeslagen staat hoe hoog het Kindgebonden budget is.