Projecten ECKD

Lopende projecten van het Expertisecentrum Kritisch Denken

 • Werkplaats onderwijsonderzoek burgerschap: Democratisering van kritisch denken
  De Werkplaats Burgerschap richt zich op de ontwikkeling en de implementatie van een benadering van burgerschapsvorming waarin kritisch leren denken en bildung verbonden worden met beroepsvoorbereiding. Samen met onderzoekers en lerarenopleiders werken mbo-docenten (Burgerschap, Nederlands, beroepsvakken) en mbo-studenten hieraan.
  In dit onderzoek wordt samengewerkt met het ROC van Twente, Hogeschool Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, CITO en Universiteit Twente. De werkplaats staat onder leiding van dr. Laurence Guérin en wordt gecoördineerd door Daan van Riet.

 • Onderwijsonderzoek naar docentgedrag
  Het ECKD onderzoekt welke interventies van docenten helpen om studenten te stimuleren kritisch te denken. Evenals er wordt gekeken naar secundaire voorwaarden in een bredere context, denk aan inrichting lokaal, gebouw, management en invloed van beleid.

Leergroep diversiteit

 • Het EKCD begeleidt een leergroep diversiteit. We ontwikkelen met docenten gerichte interventies die bijdragen aan inclusief onderwijs. We doen aan intervisie en kennisuitwisseling. We werken toe naar theorievorming, didactische handvatten en professionalisering op bijvoorbeeld het gebied van voeren van dialoog. Samen vormen we een leergroep waar we van en met elkaar leren over het thema. Het is ingewikkelde thematiek. Abstract, soms ongrijpbaar en tegelijk heel concreet. Met gemotiveerde collega’s willen we beter worden in het begrijpen van diversiteit en handelen naar inclusie. We willen rolmodellen zijn, die samen leren en acties ondernemen om een inclusieve, kritische onderwijslocatie te zijn waar elke student, collega en gast zich welkom voelt. We willen diversiteit breder begrijpen dan alleen sekse en huidskleur. We willen diverse denkwijzen, normen en waarden omarmen en daar meer gebruik van maken. De Vondellaan als democratie. Met elkaar gaan we onderzoeken, uitproberen en de dialoog aan. Inclusief zijn is een activiteit. Diversiteit is een gegeven, inclusief zijn een keuze. We gaan met elkaar op zoek naar praktijkvoorbeelden, werken toe naar professionalisering van de colleges en houden intervisiesessies.

Begeleiden van docenten (in opleiding) bij hun onderzoek

 • Het EKCD ondersteunt docenten (in opleiding) bij het doen van onderzoek. Dit loopt uiteen van beroepsproducten bij lerarenopleidingen tweedegraads tot masterscripties.

Leernetwerk Burgerschap & kritisch denken

 • Het ECKD faciliteert in samenwerking met Dienst Onderwijs & Innovatie en de ROC Academie het leernetwerk Burgerschap & kritisch denken. Docenten uit heel het ROC komen hier samen om kennis uit te wisselen en gezamenlijk te professionaliseren. Ook wordt aan visievorming gedaan.

Onderzoek naar moreel gebruik van epistemische macht

 • Het doel van het Nederlandse beroepsonderwijs is om studenten op te leiden tot kritische burgers en professionals. Dit veronderstelt dat studenten in staat worden gesteld hun eigen oordeelsvermogen te ontwikkelen en dat er een zekere vrijheid is voor studenten om zich te ontwikkelen als autonome denkers en actoren. Dit uitgangspunt is echter niet neutraal; het heeft een moreel karakter omdat het bepaald gedrag waardeert boven ander gedrag. De epistemische macht van beleidsmakers en docenten vorm, of beïnvloedt in ieder geval, de meningsvorming. Bijvoorbeeld door bepaalde thema's wel of niet te behandelen, of door bepaalde standpunten sterker te benadrukken dan andere. In dit onderzoek verkennen we hoe er op een morele en democratische manier gebruik kan worden gemaakt van deze macht die het onderwijs heeft over de kennisontwikkeling bij onze studenten.

Begeleiden debatvereniging gerund door studenten

 • Studenten van ROC Midden Nederland runnen zelfstandig de debatvereniging. Het ECKD begeleidt hen hierin.

Onderzoek naar digitaal burgerschap

 • Onlangs werd gepubliceerd dat het Friesland College als eerste ROC in Nederland benoemd is tot Microsoft Showcase school. Dit roept veel vragen op die zich op het spanningsveld tussen technologie en onderwijs bevinden. Is het wenselijk dat je je als onderwijsorganisatie – die vrij en onafhankelijk in de wereld zou moeten staan – verbindt aan een tech reus? Hoe gaan wij hier als ROC MN mee om? Hoe maken wij de (digitale) samenleving van de toekomst? We onderzoeken een beleidsmatige invulling zodat kritisch denken en autonomie van de student wordt bevorderd. Hier ontwikkelen we ook didactische handvatten voor.