Reglementen & financiële regelingen

Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Deze regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. Voor meer informatie over deze regeling kijkt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  U kunt met vragen ook bellen met de RVO, (088) 602 35 54.

Examenreglement

Het examenreglement van ROC Midden Nederland beschrijft het juridisch kader van regels en voorschriften waar studenten en ander betrokkenen zich bij examinering en diplomering aan moeten houden. Het examenreglement wordt jaarlijks vastgesteld door het College van Bestuur. 

O & O Fonds

Werkgevers kunnen in veel gevallen een beroep doen op het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O fonds) van hun brancheorganisatie. Een O&O fonds wordt gevuld via bijdragen uit de loonsom van aangesloten bedrijven. Deze sectorale fondsen zijn veelal aan een of meer CAO’s gekoppeld. U kunt via uw brancheorganisatie contact opnemen met het kenniscentrum van uw sector.

No-riskpolis voor werknemers

Speciaal voor werkgevers in 36 grote steden, waaronder Amersfoort en Utrecht, bestaat ook de No-riskpolis. Deze dekt de kosten van loondoorbetaling als de jongere zich ziek meldt. Meer informatie

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: