Profiel ROC Midden Nederland

Wij zetten ons in op drie pijlers: studentsucces, arbeidsmarktsucces en organisatiesucces. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We doen dit op een manier die bij ons past: persoonlijk, ondernemend en nieuwsgierig.

Studentsucces

We doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn in hun studie en daarna. We heten ze welkom en zorgen ervoor dat ze snel op de juiste plek komen. We zorgen voor een positief leerklimaat waarbinnen de student zich optimaal kan ontwikkelen en we dagen de student uit het maximale uit zichzelf te halen. Dit alles in een omgeving die nauw verweven is met de beroepspraktijk.

Arbeidsmarktsucces

Om onze studenten succesvol te laten zijn op de arbeidsmarkt spelen we met een flexibel opleidingsportfolio spelen in op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Ons onderwijs geven we steeds meer samen vorm met studenten en de beroepspraktijk waarbij we ons ook richten op de werkenden met een ontwikkelbehoefte. We zetten ons in voor jongeren (en ouderen) met een afstand tot de arbeidsmarkt om ook voor hen arbeidsmarktsucces mogelijk te maken.

Organisatiesucces

Om onze studenten succesvol te laten zijn, hebben we een krachtige organisatie nodig die gericht is op studentsucces. Een organisatie waar nauw wordt samengewerkt intern en met de beroepspraktijk, die wendbaar is en over innovatiekracht beschikt.

Onderwijsvisie

Onze onderwijsvisie bestaat uit bouwstenen die we als ROC Midden Nederland belangrijk vinden. Het geeft richting en handvatten voor de onderwijsontwikkeling. De visie verbindt onze huidige strategie (Succes 2022) en theoretische inzichten over goed mbo-onderwijs in de dagelijkse praktijk in de colleges. Het document dient als leidraad voor onze mbo-colleges. Zo geven we gezamenlijk als ROC Midden Nederland integraal richting aan toekomstbestendig onderwijs. 

Ambitie

ROC Midden Nederland staat voor actueel en relevant onderwijs. Ons onderwijs maken we samen, in co-creatie met het beroepenveld waarvoor we onze studenten opleiden. 

Actueel 

Ons onderwijs is van nu en voor de toekomst. Onze studenten zijn onmiddellijk inzetbaar op de arbeidsmarkt en zijn voorbereid op het burgerschap in de 21ste eeuw.

Relevant

Wat een student bij ons leert, is relevant voor het beroep of de loopbaan. Ook de theoretische kennisoverdracht brengen wij altijd in relatie met het beroep(enveld). Ons onderwijs is relevant omdat we ons opleidingenportfolio voortdurend aanpassen aan de brancheontwikkelingen. Geregeld stoppen we met opleidingen en starten we nieuwe opleidingen, vooral op het snijvlak van bestaande clusters (‘cross-overs’). Onze portfoliokeuzes zijn altijd specifiek: toegespitst op ontwikkelingen in een bepaalde sector, in onze regio en voor een bepaalde leerroute of niveau. Dit alles op basis van de wensen en behoeften van de arbeidsmarkt. 

Co-creatie

Samen met het bedrijfsleven en instellingen geven wij ons onderwijs vorm. Onze docenten en studenten maken onderwijs met onze partners in de branche. Co-creatie is onze ‘mind set’: samen scheppen, samen ontwikkelen.

ROC Midden Nederland verzorgt beroepsonderwijs vanuit kleinschalige en branchegerichte mbo-colleges. Deze colleges hebben een duidelijke en herkenbare identiteit. Tegelijkertijd profiteren we van de voordelen die een roc als geheel biedt: meer keuzemogelijkheden voor studenten, investeringsruimte, een robuuste ondersteuningsorganisatie, financiële stabiliteit en een sterke positie in de regio.  
In de regio Utrecht en omstreken bieden we een breed palet opleidingen aan. Daarmee zijn we een belangrijke toeleverancier van middelbaar geschoolde arbeidskrachten en leveren we een belangrijke bijdrage aan de maatschappij en economie. Dat gebeurt ook via ons VAVO Lyceum en onze Bedrijfsopleidingen.  

Onze opdracht 

1.      arbeidsmarkt 
Onze studenten zijn gewild om hun actuele en relevante vakkennis en vaardigheden. Ze zijn in staat zich aan te passen aan veranderingen op de arbeidsmarkt.

2.      burgerschap 
Onze studenten zijn optimaal voorbereid op hun verantwoordelijke rol in de maatschappij. 

3.      doorstroom 
Aan studenten die willen doorstromen binnen het mbo of naar het hbo stellen we hoge eisen en we scheppen goede voorwaarden voor een succesvolle doorstroom.

Met ons concept van colleges zijn wij een voorbeeld voor andere instellingen. We organiseren ‘klein binnen groot’ en doen dat op een aantrekkelijke manier. Ons VAVO Lyceum behoort tot de landelijke top 3 en ook onze kwaliteitszorg is iets om trots op te zijn. En onze studenten zijn over het algemeen tevreden, maar nog niet over de hele linie. Dat geldt ook voor de bedrijven waar onze studenten (gaan) werken. Kortom, een goede basis met ruimte voor verbetering. 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: