Over ROC Midden Nederland

ROC Midden Nederland verzorgt met zo’n 1750 medewerkers het onderwijs voor ongeveer 18.000 studenten. Ons onderwijsaanbod is ondergebracht in 13 mbo-colleges, VAVO Lyceum en Bedrijfsopleidingen met locaties in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein.

Samen werken aan succes

Wij gaan voor het succes van onze studenten. Aan dat succes werken we samen met onze studenten en met gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties, onderwijs- en maatschappelijke instanties zodat ons onderwijs goed aansluit op de beroepspraktijk van nu èn morgen. Als grootstedelijk ROC bieden we kansen voor iedereen. We staan middenin de samenleving. Samen met onze partners werken we aan impactvolle uitdagingen op het gebied van energietransitie, gezondheid, duurzaam en circulair bouwen, techniek, mobiliteit en ict.

Wij zetten ons in op drie pijlers: studentsucces, arbeidsmarktsucces en organisatiesucces. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We doen dit op een manier die bij ons past: persoonlijk, ondernemend en nieuwsgierig.

Studentsucces

We doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn in hun studie en daarna. We heten ze welkom en zorgen ervoor dat ze snel op de juiste plek komen. We zorgen voor een positief leerklimaat waarbinnen de student zich optimaal kan ontwikkelen en we dagen de student uit het maximale uit zichzelf te halen. Dit alles in een omgeving die nauw verweven is met de beroepspraktijk.

Arbeidsmarktsucces

We doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn op de arbeidsmarkt. Met een flexibel opleidingsportfolio spelen we in op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Ons onderwijs geven we steeds meer samen vorm met studenten en de beroepspraktijk waarbij we ons ook richten op de werkenden met een ontwikkelbehoefte. We zetten ons in voor jongeren (en ouderen) met een afstand tot de arbeidsmarkt om ook voor hen arbeidsmarktsucces mogelijk te maken.
Lees meer over ons profiel

Organisatiesucces

Om onze studenten succesvol te laten zijn, hebben we een krachtige organisatie nodig die gericht is op studentsucces. Een organisatie waar nauw wordt samengewerkt intern en met de beroepspraktijk, die wendbaar is en over innovatiekracht beschikt.

De Vonk van ROC Midden Nederland

Erasmus VET Mobility Charter

In 2017 werd de VET Mobility charter toegekend aan ROC Midden Nederland voor de duur van het Erasmus Plus programma tot 2020. De Charter is het kwaliteitskeurmerk dat mbo-instellingen krijgen toegekend wanneer zij over een bewezen kwaliteit beschikken en wanneer zij internationalisering in de brede zin hebben ingebed in hun onderwijsbeleid. De kwaliteit van een internationale mobiliteit wordt medebepaald door een goede voorbereiding en begeleiding. Instellingen met een VET Mobility Charter worden gemonitord op kwaliteit.

VET

Network for the Advancement of Vocational Education in Europe

ROC Midden Nederland is initiator van dit samenwerkingsverband van grote, internationaal ervaren, partners in Italië, Spanje en Finland. Samen proberen de NAVE2 partners de internationale mobiliteit van studenten en docenten onderling te vergroten en vooral ook de kwaliteit van de mobiliteiten te versterken.

NAVE2

UNESCO

Internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit zijn belangrijke doelstellingen voor scholen met het UNESCO-schoolprofiel. De scholen maken deel uit van een wereldwijd netwerk met zo’n 10.000 scholen. UNESCO-thema’s komen structureel en schoolbreed aan de orde. De scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen.

Alle scholen besteden aandacht aan tenminste drie van de vier UNESCO-thema’s. Deze thema’s worden wereldwijd ingezet en zijn ieder gekozen vanwege de bijdrage die ze kunnen leveren aan meer begrip voor elkaars land en cultuur en om zo wereldvrede te bevorderen.

De vier UNESCO-thema’s zijn:
Vrede en mensenrechten
Intercultureel leren
Wereldburgerschap
Duurzaamheid

UNESCO