Financiële regelingen & reglementen

Subsidieregeling Praktijkleren

De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Deze regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. Voor meer informatie over deze regeling kijkt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  U kunt met vragen ook bellen met de RVO, (088) 602 35 54.

Examenreglement

In het examenreglement staat uit welke onderdelen je examen bestaat. Meestal is dit een aantal toetsen en proeven van bekwaamheid. Het examen is gebaseerd op het kwalificatiedossier dat voor jouw opleiding van toepassing is. Dit kwalificatiedossier is door de minister van Onderwijs en Cultuur vastgesteld en beschrijft welke kennis en vaardigheden je aan het eind van je opleiding aantoonbaar geleerd moet hebben. 

Informatieblok

Titel

O & O Fonds

Tekst

Werkgevers kunnen in veel gevallen een beroep doen op het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O fonds) van hun brancheorganisatie. Een O&O fonds wordt gevuld via bijdragen uit de loonsom van aangesloten bedrijven. Deze sectorale fondsen zijn veelal aan een of meer CAO’s gekoppeld. U kunt via uw brancheorganisatie contact opnemen met het kenniscentrum van uw sector.

Titel

No-riskpolis voor werknemers

Tekst

Speciaal voor werkgevers in 36 grote steden, waaronder Amersfoort en Utrecht, bestaat ook de No-riskpolis. Deze dekt de kosten van loondoorbetaling als de jongere zich ziek meldt.
Voor meer informatie

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: