Handreiking schoolkosten

Geld

Vanochtend zijn er berichten in de media verschenen over een aantal voorgenomen beleidsmaatregelen van de Minister van OCW. Hierin staat dat de Minister overeenstemming bereikt heeft met JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs) en de MBO Raad over de 'Handreiking schoolkosten' met in het 'Servicedocument Schoolkosten' 16 afspraken over o.a. basisuitrusting school en onderwijsbenodigdheden.

ROC Midden Nederland maakt op basis van dit document het komend jaar samen met de Studentenraden afspraken. Deze afspraken gaan per opleiding pas in het studiejaar 2019-2020 in.

Voor het studiejaar 2018 – 2019 zijn de schoolkosten en de leermiddelenlijst al vastgesteld in samenwerking met en na goedkeuring van studenten en de studentenraden. Bij de vaststelling van de schoolkosten en leermiddelen heeft ROC Midden Nederland zijn uiterste best gedaan om deze kosten niet hoger te maken dan strikt noodzakelijk voor het volgen van de opleiding.

Financiële ondersteuning
ROC Midden Nederland vindt dat het mogelijk moet zijn voor iedereen om een mbo-opleiding te volgen, ongeacht de financiële situatie. Wij bieden al vele jaren hulp bij het financieel ondersteunen van studenten in aantoonbaar moeilijke omstandigheden.

Financieel Spreekuur ROC Midden Nederland
Elke student van ROC Midden Nederland , die informatie en ondersteuning nodig heeft rondom financiële vraagstukken, zoals schoolkosten, DUO, schulden en de belastingdienst kan terecht bij het Financieel Spreekuur van het Studie & Loopbaancentrum (SLC).

Van Beuningenfonds ROC Midden Nederland
Studenten van ROC Midden Nederland kunnen een aanvraag doen bij het Van Beuningenfonds voor financiële ondersteuning bij hun studie aan ROC Midden Nederland. In verband met de invoering van de “Schoolkostenregeling” door het Ministerie van Onderwijs wordt sinds het schooljaar 2017-2018 tijdelijk geen gebruik gemaakt van het Van Beuningenfonds. (zie onder)

Schoolkostenregeling Ministerie van Onderwijs
Ouders van minderjarige mbo-studenten, die een bol-opleiding volgen kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de 'Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen.' Het Ministerie van Onderwijs stelt onder voorwaarden budget beschikbaar om ouders tegemoet te komen bij het aanschaffen van studiematerialen. Dankzij deze regeling kan ROC Midden Nederland studiematerialen aanschaffen en deze de student in bruikleen geven. Kijk voor meer informatie ook op:

https://www.mboraad.nl/nieuws/16-afspraken-over-schoolkosten https://www.mboraad.nl/publicaties/servicedocument-schoolkosten

10 juli 2018
Beauty College
Business & Administration College
Creative College
Gezondheidszorg College
Horeca & Toerisme College
Media, ICT & Design college
Sport College
Veiligheid & Defensie College
Welzijn College
ROC Midden Nederland

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: