Instroom mbo zonder diploma vmbo

Een leerling zonder vmbo-diploma is wettelijk niet toelaatbaar op mbo 2, 3 of 4. Bij hoge uitzondering kan echter besloten worden dat een leerling van het vmbo toch toelaatbaar is. Wanneer een student toelaatbaar is en wat de procedure is, daarover hebben MBO Utrecht, ROC Midden Nederland en MBO Amersfoort gezamenlijk afspraken gemaakt.

De afspraken

Het uitgangspunt is dat we ongediplomeerde instroom willen voorkomen, omdat leerlingen kwetsbaar zijn als ze een mbo-opleiding starten zonder vmbo-diploma. Wanneer zij uitvallen in het mbo hebben zij geen enkel diploma. De decaan kan alleen onder de hieronder beschreven omstandigheden samen met de leerling en/of ouder een toelatingsonderzoek aanvragen bij het mbo. Het vo is verantwoordelijk voor een heldere motivatie waarom het nadrukkelijk niet in het belang van de leerling is nog langer aan het voortgezet onderwijs deel te nemen. Ook is het belangrijk dat goed wordt gemotiveerd op basis waarvan het vo er vertrouwen in heeft dat de leerling succesvol zijn diploma gaat halen op het mbo. De eindbeslissing hierover ligt altijd bij het mbo.

Voor wie?

Voor de volgende leerlingen kan een toelatingsonderzoek aangevraagd worden:

  • Leerlingen die het vmbo hebben doorlopen en reeds zijn aangemeld bij een mbo-instelling en die voor de 2e keer (dreigen te) zakken.
  • Leerlingen die het vmbo hebben doorlopen en reeds zijn aangemeld bij een mbo-instelling en dreigen te zakken en die per 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.
  • Leerlingen die het vmbo hebben doorlopen en reeds zijn aangemeld en eerder al zijn blijven zitten op het voortgezet of primair onderwijs én vervolgens dreigen te zakken.

Wie kan het toelatingsonderzoek aanvragen?
De decaan kan een toelatingsonderzoek aanvragen.

Wanneer kan het toelatingsonderzoek aangevraagd worden?
Het toelatingsonderzoek kan aangevraagd worden na de uitslag van het eerste examen.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure bestaat uit een aantal stappen:

1 De leerling meldt zich voor 1 april aan voor een opleiding op het mbo

2 Na de uitslag van het eerste examen vraagt de decaan samen met de student en/of ouder het toelatingsonderzoek aan bij de opleiding waar de student zich had aangemeld en mailt de drie stukken die hieronder zijn beschreven.

MBO Utrecht Team Aanmeld en Check: @email
ROC Midden Nederland Centraal Service Team Instroom (CSTI): @email
MBO Amersfoort Team Centrale Intake (TCI): @email

De leerling stuurt drie stukken op
1. Motivatiebrief van de leerling met als inhoud: motivatie voor opleiding en beroep, welke kwaliteiten de leerling heeft en waarom de leerling denkt dat hij succesvol zal zijn in het mbo.
2. Aanbevelingsbrief van de toeleverende school met als inhoud: motivatie waarom het voor de leerling niet goed is om langer in het vo te blijven of een diploma op het vavo te halen, motivatie waarom de decaan vertrouwen heeft dat de leerling succesvol is in het mbo, wat de kwaliteiten zijn van de leerling en wat de leerling nodig heeft om de opleiding succesvol af te ronden.
3. Resultaten die behaald zijn: rapporten en cijferlijst examen.

3 Als de leerling voldoet aan de afgesproken criteria, ontvangt hij een uitnodiging voor een toelatingsonderzoek. Komt de leerling niet in aanmerking, dan krijgt hij daarvan bericht.
Het toelatingsonderzoek kan uit verschillende onderdelen bestaan.

4 Besluit wordt gecommuniceerd
Naar aanleiding van het toelatingsonderzoek besluit de betreffende opleiding of de leerling wel of niet geplaatst wordt op de opleiding.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: