Instroom mbo zonder diploma vmbo

Voldoet een leerling niet aan de vooropleidingseisen voor een opleiding? Dan is het in een aantal gevallen mogelijk om deel te nemen aan een toelatingsonderzoek. Over de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen, hebben we afspraken gemaakt met de andere mbo-scholen in de regio. 

De afspraken

Het uitgangspunt is dat we ongediplomeerde instroom willen voorkomen, omdat leerlingen kwetsbaar zijn als ze een mbo-opleiding starten zonder vmbo-diploma. Wanneer zij uitvallen in het mbo hebben zij geen enkel diploma. 
De decaan kan alleen onder de hieronder beschreven omstandigheden samen met de leerling en/of ouder een toelatingsonderzoek aanvragen bij het mbo. 

Het voortgezet onderwijs is verantwoordelijk voor een heldere motivatie die een antwoord geeft op de vraag: waarom is het nadrukkelijk niet in het belang van de leerling om nog langer aan het voortgezet onderwijs deel te nemen. Ook is het belangrijk dat goed wordt gemotiveerd op basis waarvan de vo-school er vertrouwen in heeft dat de leerling succesvol zijn diploma gaat halen op het mbo. 
De eindbeslissing over deelname aan het toelatingsonderzoek en de uiteindelijke toelichting ligt altijd bij het mbo.

Voor wie?

Voor leerlingen die zich al voor een mbo-opleiding hebben aangemeld en die voldoen aan een van onderstaande voorwaarden, kan een toelatingsonderzoek aangevraagd worden:

  • Leerlingen die het vmbo of havo 3 hebben doorlopen en voor de 2e keer (dreigen te) zakken of (in het geval van havo 3) blijven zitten.
  • Leerlingen die het vmbo of havo 3 hebben doorlopen, in een eerder jaar zijn blijven zitten en vervolgens (dreigen te) zakken of (in geval van havo 3) weer te blijven zitten.
  • Leerlingen die het vmbo of havo 3 hebben doorlopen, (dreigen te) zakken of (in het geval van havo 3) blijven zitten en op 1 augustus 18 jaar of ouder zijn.
  • Leerlingen die voor de 2e keer (dreigen te) blijven zitten in het 3e jaar vmbo-kb/gl/tl of voor de 1e keer (dreigen te) blijven zitten in het 3e jaar vmbo-kb/gl/tl en in een eerder leerjaar al eens zijn blijven zitten.

Wie kan het toelatingsonderzoek aanvragen?
De decaan kan een toelatingsonderzoek aanvragen.

Wanneer kan het toelatingsonderzoek aangevraagd worden?
Het toelatingsonderzoek kan aangevraagd worden na de uitslag van het eerste examen.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure bestaat uit een aantal stappen:

1 De leerling meldt zich voor 1 april aan voor een opleiding op het mbo

2 Na de uitslag van het eerste examen vraagt de decaan samen met de student en/of ouder het toelatingsonderzoek aan bij de opleiding waar de student zich had aangemeld en mailt de drie stukken die hieronder zijn beschreven. 

MBO Utrecht Team Aanmeld en Check: @email
ROC Midden Nederland Centraal Service Team Instroom (CSTI): screenerscsti@rocmn.nl
MBO Amersfoort Team Centrale Intake (TCI): @email

De leerling stuurt drie stukken op
1. Motivatiebrief van de leerling met als inhoud: motivatie voor opleiding en beroep, welke kwaliteiten de leerling heeft en waarom de leerling denkt dat hij succesvol zal zijn in het mbo.
2. Aanbevelingsbrief van de toeleverende school met als inhoud: motivatie waarom het voor de leerling niet goed is om langer in het vo te blijven of een diploma op het vavo te halen, motivatie waarom de decaan vertrouwen heeft dat de leerling succesvol is in het mbo, wat de kwaliteiten zijn van de leerling en wat de leerling nodig heeft om de opleiding succesvol af te ronden.
3. Resultaten die behaald zijn: rapporten en cijferlijst examen.

3 Als de leerling voldoet aan de afgesproken criteria, ontvangt hij een uitnodiging voor een toelatingsonderzoek. Komt de leerling niet in aanmerking, dan krijgt hij daarvan bericht.
Het toelatingsonderzoek kan uit verschillende onderdelen bestaan.

4 Besluit wordt gecommuniceerd
Naar aanleiding van het toelatingsonderzoek besluit de betreffende opleiding of de leerling wel of niet geplaatst wordt op de opleiding.

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: