Examens

Studiegids en examenplan

In je studiegids vind je ook het examenplan. Hierin staat uit welke onderdelen je examen bestaat. Meestal is dit een aantal toetsen en proeven van bekwaamheid. Het examen is gebaseerd op het kwalificatiedossier dat voor jouw opleiding van toepassing is. Dit kwalificatiedossier is door de minister van Onderwijs en Cultuur vastgesteld en beschrijft welke kennis en vaardigheden je aan het eind van je opleiding aantoonbaar geleerd moet hebben. Meer informatie over het kwalificatiedossier vind je in je studiegids.

De Inspectie van het Onderwijs zorgt voor de bewaking van de kwaliteit van de examinering van het mbo. De inspectie gebruikt hiervoor standaarden waar ROC Midden Nederland aan moet voldoen. Deze standaarden gaan over: het organiseren van toetsen en examens, de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij examinering, het examenproces, het examenproduct, deskundigheid, inkoop, uitbesteding en de verantwoording van de toetsing en examinering. De inspectie controleert of de examinering van ROC Midden Nederland voldoet aan de standaarden.

Examenklachten

Heb je een klacht over de (uitslag van) toetsen of examens? Deze klacht(en) kun je hier melden. Doe dit binnen tien schooldagen na de bekendmaking van een resultaat of na een besluit van de Examencommissie. Als je je klacht later indient, wordt hij wel in behandeling genomen, maar kun je uiteindelijk niet meer in beroep tegen de afhandeling van je klacht bij de Commissie van Beroep voor de Examens. Bij de Commissie van Beroep voor de Examens kun je schriftelijk beroep aantekenen. Doe dit binnen tien schooldagen na de bekendmaking van een resultaat of na een besluit van de Examencommissie. De complete regeling voor Klacht en Beroep kun je vinden in het Examenreglement.

Aangepaste examens voor studenten met een handicap

Er bestaan richtlijnen voor aangepaste examens voor studenten met een beperking. Ben je gehandicapt of heb je bijvoorbeeld dyslexie, dan zijn de mogelijkheden voor aanpassing bij de start van je opleiding (of tijdens het kennismakingsgesprek) afgesproken. Als je je examen gaat plannen dien je samen met je studentencoach bij de secretaris van de examencommissie een aanvraag in voor aangepaste examinering. Jouw studentencoach kan je helpen met een verwijzing naar specialisten van de centrale dienstverlening voor studenten.

Het kan zijn dat de examencommissie een verklaring van een deskundige (arts, therapeut) wil hebben over de aard en/of ernst van je handicap. Zo’n verklaring moet je aan de examencommissie kunnen geven. In het geval van dyslexie, moet je in elk geval een dyslexieverklaring hebben, om voor een aanpassing in aanmerking te komen.

Toegestane aanpassing

Het kan ook zijn dat de examencommissie het advies van een deskundige nodig heeft over de aanpassing die kan worden toegestaan. Ook daarvoor moet je kunnen zorgen. Om de verklaring en het advies te krijgen, kun je je via je studentencoach laten verwijzen naar specialisten van de centrale dienstverlening voor studenten. Als je geen verklaring kunt krijgen, dan kun je worden doorgestuurd naar de ARBO-dienst waarbij ROC Midden Nederland is aangesloten.

Examenreglement

Het examenreglement, waarin staat hoe examens moeten verlopen, en welke rechten en plichten je hebt, vind je hier. Het beleid t.a.v. vrijstellingen vind je ook hieronder. Alle overige informatie over je opleiding en examens vind je in de studiegids of krijg je van je studentencoach.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: