Passend onderwijs

Voor studenten die aanvullende ondersteuning nodig hebben is, in het kader van de wet Passend Onderwijs, extra begeleiding en zorg beschikbaar. Al onze ondersteuningsmaatregelen zijn gericht op het volgen en afronden van de opleiding. Tijdens een gesprek wordt bepaald welke extra ondersteuning en begeleiding een deelnemer nodig heeft. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van onze bestaande begeleidingsstructuur en deskundigheid. De benodigde extra begeleiding  wordt vastgelegd in een bijlage van de onderwijsovereenkomst, het zgn. onderwijszorgarrangement. Het is primair aan de deelnemer en de ouders om aan te geven of extra ondersteuning nodig is. Daarnaast is de informatie van de toeleverende school belangrijke input.

Het is belangrijk dat studenten een goede startpositie hebben en bij de aanmelding direct aangeven of er beperkingen zijn die (kunnen) belemmeren in de loopbaan en/of het leerproces. Dat vergroot meteen bij de start de kansen op studiesucces. We vragen aan te geven welke ondersteuning de leerling op de vorige school heeft gekregen en welke ondersteuning hij/zij daarvan in het mbo verwacht nodig te hebben. Dat hoeft namelijk niet hetzelfde te zijn.
Hoe meer informatie wij tijdens de aanmelding en middels het digitaal doorstroomformulier ontvangen over de ondersteuningsvraag van de aankomend student (via onderzoeksrapport en eventueel warme overdracht), hoe beter we de inschatting kunnen maken van wat een student nodig heeft om zijn schoolloopbaan met succes voort te zetten. Op basis van de informatie die de aankomend student en de VO-school aanleveren en het kennismakingsgesprek wordt voor gehandicapte studenten het onderwijszorgarrangement opgesteld.
Het PDF-pictogramOndersteuningsprofiel Passend Onderwijs ROC MN.pdf geeft een beeld van welke ondersteuning mogelijk is. De mogelijkheden kunnen verschillen per opleiding en beroepscontext en zijn afhankdelijk van de ondersteuning die de student nodig heeft.