Instroom en doorstroom

 

Instroom in het mbo

De vooropleiding van een leerling bepaalt op welke niveau gestart kan worden in het mbo. Het mbo kent vier niveaus: entree, 2, 3 en 4. De theoretische, gemengde en de kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo sluiten aan op niveau 3 en 4 in het mbo. De basisberoepsgerichte leerweg geeft toegang tot niveau 2 in het mbo. Leerlingen die geen diploma in het vmbo hebben behaald, kunnen instromen op entree-niveau. Havo-leerlingen kunnen natuurlijk ook instromen. Zowel met als zonder diploma.

Zowel havo-leerlingen als ambitieuze tl-leerlingen kunnen in aanmerking komen voor onze versnelde opleidingen.

Kwalificatieplicht

Jongeren blijven volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Hierna is er een kwalificatieplicht voor jongeren die nog geen 18 jaar zijn en nog geen startkwalificatie hebben (minimaal een havo-diploma of een diploma op mbo niveau 2). 

Instroom zonder vmbo-diploma

In de afgelopen jaren is er enige onduidelijkheid geweest over het al dan niet plaatsen van gezakte vmbo-leerlingen op het mbo.
Om hier meer duidelijkheid in te geven en om te zorgen voor rechtsgelijkheid wordt door een aantal vertegenwoordigers van het mbo en vmbo in de regio Utrecht gewerkt aan een gezamenlijk voorstel over hoe om te gaan met deze leerlingen. De procedure die daaruit volgt, zal komend schooljaar gaan gelden. Lees meer. 

Doorstroom

Studenten in het mbo kunnen in de loop van hun opleidingstraject overstappen naar een andere leerweg, van bol naar bbl en andersom. Ook kunnen zij halverwege het studiejaar doorstromen naar een hoger of lager niveau als daar aanleiding voor is. Studenten in het mbo die een diploma op niveau entree, 2 of 3 hebben behaald, kunnen binnen het mbo doorstromen naar een hoger niveau. Meer dan 51% van de mbo-ers op niveau entree, 2 of 3 kiest na het behalen van een diploma voor een vervolgopleiding op een hoger mbo-niveau. Studenten met een diploma op niveau 4, kunnen doorstromen naar het hbo.

Vmbo – mbo - hbo

Leerlingen die in het vmbo de theoretische leerweg hebben gedaan, kunnen daarna kiezen voor havo of mbo. Leerlingen die door willen doorstromen naar het hbo kiezen vaak voor de havo. Toch is doorstromen via het mbo voor velen een prima en kansrijk alternatief. Zeker voor studenten die praktisch ingesteld zijn en al weten welke richting ze op willen. Voor ambitieuze leerlingen die snel naar het hbo willen, biedt het mbo in verschillende richtingen de mogelijkheid om een opleiding versneld te doorlopen. De route vmbo-mbo-hbo biedt zelfs meer slaagkans dan de route vmbo-havo-hbo.  

Van havo naar hbo

Vmbo-t gediplomeerden kunnen bij ROC Midden Nederland via het volwassenenonderwijs bij het VAVO Lyceum een havo-diploma behalen. Om hun mogelijkheden in het vervolgonderwijs uit te breiden of te verbeteren, kunnen leerlingen bij het VAVO Lyceum ook hun opleidingsniveau verhogen of herprofileren. Uit het buitenland afkomstige leerlingen, die tot hun 17e levensjaar in het buitenland een (voor)opleiding hebben gevolgd op minimaal havo-niveau, kunnen een schakeltraject voor het hoger onderwijs volgen. Zij krijgen dan onder andere extra lessen Nederlands als tweede taal. Leerlingen van 18 jaar en ouder kunnen zich direct bij het volwassenenonderwijs inschrijven. Leerlingen van 16 tot 18 jaar of ouder, die nog bij een middelbare school staan ingeschreven, kunnen onder bepaalde voorwaarden bij ons geplaatst worden door hun huidige school.

Heeft u vragen, neem dan contact op met ons
Voorlichtingscentrum via studieinfo@rocmn.nl

Opleidingsniveau verhogen of herprofileren

Om mogelijkheden in het vervolgonderwijs uit te breiden of te verbeteren, kunnen leerlingen bij ons VAVO Lyceum hun opleidingsniveau verhogen (havo of vwo) of herprofileren:

  • Een vmbo-tl, havo- of vwo- diploma behalen;
  • Deelcertificaten behalen; 
  • Leerlingen afkomstig uit het buitenland, die tot hun 17e levensjaar in het buitenland een (voor)opleiding hebben gevolgd op minimaal havo-niveau, kunnen een schakeltraject voor het beroepsonderwijs of hoger onderwijs volgen. Zij krijgen dan onder andere extra lessen Nederlands als tweede taal.

Aanmelden voor een opleiding aan het VAVO Lyceum is mogelijk als de leerling op 1 oktober 18 jaar is. Leerlingen die jonger zijn kunnen in uitzonderlijke situaties bij ons beginnen als de middelbare school hem of haar aanmeldt.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: