Bijzonder verlof

Verzoeken om bijzonder verlof moet je - als het kan - ruim van tevoren en in ieder geval ten minste twee dagen voorafgaand aan het verlof schriftelijk indienen bij de afdelingsmanager. Deze verleent alleen verlof als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’. Hieronder worden bijvoorbeeld verstaan: huwelijk, huwelijk van bloed- en aanverwanten, ambtsjubileum of overlijden. Bij de aanvraag moet je een schriftelijk bewijs overleggen. Bij leer- en kwalificatieplichtige studenten is voor een verlof van langer dan tien dagen aparte toestemming nodig van de gemeente bij Leerplicht/RMC. Voor extra vakantie wordt nooit extra verlof verleend.

Als je een bepaalde religie praktiseert, krijg je de gelegenheid deel te nemen aan voor jou belangrijke godsdienstvieringen. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting wordt vrijgegeven. Dit moet minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk aangevraagd worden bij de afdelingsmanager.

Het aanvraagformulier voor bijzonder verlof kun je hier downloaden.

Heb je vragen?

Vraag het ons voorlichtingscentrum: